Jak działa instalacja LNG?

W związku z dynamicznym wzrostem zainteresowania LNG, rozwój i innowacje w dziedzinie instalacji LNG stają się kluczowe. Przedsiębiorstwa działające w tej branży, starając się sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu, inwestują w nowoczesne technologie i zrównoważone rozwiązania, co przyczynia się do dalszego rozwoju tego sektora na arenie globalnej.

Refinery

Etapy inwestycji – krok po kroku

Przed podjęciem ostatecznej decyzji o wdrożeniu instalacji LNG, kluczowym krokiem jest przeprowadzenie dokładnej analizy potrzeb klienta oraz stworzenie ogólnej koncepcji zastosowania skroplonego gazu ziemnego w konkretnej lokalizacji. Obejmuje to uwzględnienie specyfiki danego obszaru, wymagań rynkowych i regulacji, aby zapewnić optymalne wykorzystanie LNG.

Po podjęciu decyzji, następnym krokiem jest rozpoczęcie działań związanych z wdrożeniem instalacji. W początkowej fazie inwestycji konieczne są wszelkie formalności, w tym uzyskanie decyzji administracyjnych niezbędnych do otrzymania pozwolenia na budowę. W tym kontekście wymienić można uzyskanie decyzji środowiskowej, określenie warunków zabudowy w przypadku braku Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz kluczowy element – projekt budowlany.

Po uzyskaniu i uprawomocnieniu decyzji o pozwoleniu na budowę, rozpoczyna się etap budowy, obejmujący wszelkie prace budowlano-montażowe. Proces ten zazwyczaj kończy się etapem certyfikacji, odbiorów, uzyskania niezbędnych zezwoleń i dopuszczeń, a całość zwieńczona jest pozwoleniem na użytkowanie.

Warto zaznaczyć, że poszczególne etapy procesu mogą przebiegać równolegle, co przyspiesza cały proces wdrożenia instalacji LNG. Sumaryczny czas uzyskania wszystkich wymaganych zgód i pozwoleń, przy sprzyjających warunkach, wynosi zazwyczaj około 10 miesięcy, zakładając obecność Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz brak konieczności zastosowania specjalnych procedur związanych z zakładem o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii.

Podkreślenie istoty Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego oraz zwrócenie uwagi na równoczesny przebieg procesów budowlanych i formalnych aspektów stanowią klucz do efektywnego wdrożenia instalacji LNG.

 

Budowa stacji LNG składa się z następujących etapów

 1. Formalno-prawny
  a. Wizja lokalna i projekt
  b. Plan zagospodarowania lub wystąpienie o warunki zabudowy
  c. Decyzja środowiskowa dla zbiorników LNG o pojemności => 10 m3
  d. Pozwolenie na budowę
 2. Wykonawczy – budowa stacji LNG
 3. Certyfikowania (min. UDT itp.)
 4. Zamknięcia budowy – uzyskanie pozwolenia na użytkowanie

Proces inwestycyjny – jak długo trwa?

Proces inwestycyjny ulega wpływom wielu zmiennych. W przypadku sprzyjających warunków lokalizacyjnych oraz korzystnych aspektów administracyjno-prawnych, istnieje potencjał zrealizowania inwestycji w skroplony gaz ziemny (LNG) w zaledwie 10 miesięcy.

Niemniej jednak ze względu na wydłużające się postępowania administracyjne, sam proces budowy instalacji LNG obejmuje okres od 12 do 15 miesięcy od momentu podpisania Umowy z Klientem. Warto podkreślić, że jest to znacznie krótszy czas w porównaniu do alternatywnego rozwiązania, jakim jest przyłączenie do sieci gazowej, gdzie procedury mogą trwać nawet kilka lat. Taki proces, zwłaszcza bez fachowego wsparcia, może stanowić duże wyzwanie.

W sytuacji, gdy brak jest dostępu do sieci gazowej w danej lokalizacji, rozważenie zastosowania LNG staje się atrakcyjną opcją. Warto zaznaczyć, że czas budowy nowej sieci gazowej może wynieść od 40 do 50 miesięcy, co dodatkowo potwierdza konkurencyjność procesu inwestycyjnego związanego z LNG.

Finalny czas trwania procesu inwestycyjnego jest również uzależniony od rodzaju podpisanej umowy i wynikających z niej odpowiedzialności za poszczególne prace. Kluczowym elementem jest określenie, które zadania leżą po stronie Klienta, a które są objęte umową. Jeśli Klient ma możliwość realizacji pewnych prac we własnym zakresie i obie strony zgadzają się, że przyspieszy to proces, taka opcja jest możliwa. Jednakże, każdy przypadek jest unikalny i niemożliwe jest jednoznaczne określenie, która ścieżka będzie bardziej efektywna. Dlatego tak kluczowe racjonalne podzielenie zadań i minimalizowanie ryzyka opóźnień. Dodatkowo, samodzielne wykonanie niektórych prac może skrócić cały proces inwestycyjny.

 

Jak uniknąć opóźnień?

Aby uniknąć opóźnień w procesie inwestycyjnym, kluczowe jest podjęcie kilku istotnych kroków. Przede wszystkim, należy wybrać doświadczonego Partnera, którego ekspertyza pomoże skutecznie radzić sobie z każdą, nawet najbardziej wymagającą sytuacją.

Terminowe działania, zgodne z ustalonym harmonogramem, proaktywność w podejściu do działań oraz inicjatywa w rozwiązywaniu problemów klienta są kluczowymi elementami, które wpływają na sprawną realizację projektu.

Wybierając Partnera, warto zwrócić uwagę na jego wcześniejsze doświadczenia i referencje związane z podobnymi projektami. Firma z solidnym portfolio inwestycyjnym, zdolna do elastycznego reagowania na ewentualne trudności, może znacząco zmniejszyć ryzyko opóźnień.

Komunikacja odgrywa również istotną rolę w unikaniu opóźnień. Jasna i otwarta wymiana informacji pomiędzy wszystkimi stronami zaangażowanymi w projekt pozwala na bieżące rozwiązywanie problemów, identyfikowanie ewentualnych wyzwań oraz skuteczne podejmowanie decyzji.

Skrupulatne monitorowanie postępu prac wraz z regularnymi raportami i spotkaniami może dodatkowo zapobiec ewentualnym zatargom i utrudnieniom. Pozwala to na szybką reakcję na ewentualne zmiany w harmonogramie oraz umożliwia dostosowanie strategii w celu utrzymania terminów.

 

Jakie są koszty instalacji LNG? Sprawdź!

Przejście na inne paliwo w procesie produkcyjnym w danym przedsiębiorstwie jest związane z kompleksową logistyką, a także wymaga znacznych nakładów finansowych. 

Koszty inwestycji w instalację LNG oraz jej serwisowanie są determinowane przez różnorodne elementy. Pierwszym z nich jest skala samej instalacji, obejmująca m.in. pojemność zbiorników LNG, zakres systemów regazyfikacji, infrastrukturę transportową oraz ewentualne modernizacje istniejących procesów produkcyjnych.

Dodatkowym czynnikiem wpływającym na koszty są technologie wykorzystywane w instalacji LNG. Innowacyjne rozwiązania mogą wiązać się z wyższymi nakładami, jednak często przynoszą długoterminowe korzyści związane z efektywnością i zrównoważonym wykorzystaniem paliwa.

Ponadto, lokalizacja przedsiębiorstwa odgrywa kluczową rolę w finalnych kosztach inwestycji. Dostępność infrastruktury, dostawy gazu LNG, a także związane z tym logistyczne uwarunkowania mogą wpływać na ogólny budżet projektu.

Koszty serwisowania instalacji LNG również zależą od różnych czynników, takich jak stopień skomplikowania technologii, dostępność specjalistycznych usług serwisowych, a także ewentualne umowy gwarancyjne zawarte z dostawcą lub wykonawcą instalacji.

Wielkość przedsiębiorstwa i przedmiot projektu

Kluczowym czynnikiem wpływającym na inwestycję, a co za tym idzie na finalny koszt, jest bez wątpienia skala projektu. W skrócie, im większe przedsiębiorstwo i większe jego zapotrzebowanie na energię, tym większa instalacja LNG i tym samym większe koszty. Skala projektu stanowi zasadnicze kryterium decydujące o kosztach inwestycji.

Należy pamiętać, że najważniejszym składnikiem kosztów są urządzenia, zwłaszcza te kriogeniczne, dwupłaszczowe i izolowane zbiorniki. Ich ceny wyrażane są w setkach tysięcy złotych za jedną sztukę. Im większa pojemność zbiorników i bardziej zaawansowane technologicznie są używane urządzenia, tym wyższe są koszty inwestycji.

Skala projektu ma istotne znaczenie także dla kosztów eksploatacji, w tym serwisowania instalacji LNG. Duże instalacje wymagają bardziej rozbudowanych systemów utrzymania, a także specjalistycznego personelu do obsługi i konserwacji.

W związku z tym, przed przystąpieniem do projektu, szczegółowa analiza skali i zakresu planowanej instalacji jest kluczowa. Profesjonalne podejście do oceny potrzeb energetycznych, wydajności i efektywności technologii oraz doboru urządzeń pozwala na realistyczną ocenę kosztów inwestycji oraz optymalne dostosowanie projektu do indywidualnych wymagań przedsiębiorstwa.

Warunki prowadzenia projektu

Lokalizacja wdrożenia instalacji LNG oraz związane z nią uwarunkowania środowiskowe i logistyczne odgrywają kluczową rolę w kształtowaniu kosztów projektu. Stosunek kosztów prac ziemnych i konstrukcyjnych do samej instalacji LNG jest zmienny i uzależniony od ilości magazynowanego LNG. W typowych przypadkach prace te stanowią około jednej piątej kosztów całkowitych instalacji LNG.

Dodatkowo, istotnym aspektem wpływającym na koszty jest możliwość wykorzystania używanych urządzeń do budowy instalacji. Gaselle i partnerzy posiadają zarówno nowe, jak i używane urządzenia spełniające oczekiwania klienta pod względem wydajności i trwałości. Brak istotnych przeszkód technicznych po renowacji i dostosowaniu urządzeń do konkretnego projektu umożliwia ich ponowne wykorzystanie.

Modele finansowania

Na rynku dostępne są różnorodne elastyczne formy finansowania inwestycji w instalacje gazowe, a jedną z najpopularniejszych opcji jest dzierżawa instalacji. To rozwiązanie znajduje zastosowanie zarówno w przypadku, gdy instalacje obsługują jedynie jeden zakład, jak i w sytuacji, gdy rozliczenia odbywają się zgodnie z taryfą. Dodatkowo, dzierżawa instalacji może być atrakcyjną opcją również w przypadku, gdy instalacja jest budowana w celu zasilania większego obszaru, na przykład całej gminy.

Podstawową korzyścią płynącą z wyboru modelu dzierżawy jest to, że klient nie ponosi kosztów związanych z budową samej instalacji. W ramach tej formy finansowania, opłaty naliczane są jedynie na podstawie zużytego gazu, co pozwala przedsiębiorstwom i lokalnym społecznościom uniknąć konieczności ponoszenia kosztów związanych z inwestycją początkową.

Model dzierżawy sprawdza się zarówno w przypadku jednostkowych zakładów, gdzie instalacja zasila tylko jeden obiekt, jak i w sytuacji, gdy instalacja ma za zadanie obsłużyć szerszy obszar, jak na przykład całą gminę. Ta elastyczność sprawia, że przedsiębiorstwa mogą dostosować formę finansowania do swoich indywidualnych potrzeb i specyfiki działalności.

Warto podkreślić, że dzierżawa instalacji gazowej przynosi korzyści nie tylko w kontekście oszczędności początkowych kosztów inwestycji, ale również eliminuje ryzyko związane z utrzymaniem i serwisowaniem infrastruktury, które spoczywa na dostawcy instalacji. To rozwiązanie umożliwia klientom skoncentrowanie się na efektywnym wykorzystaniu gazu, bez konieczności angażowania się w złożone procesy budowlane i utrzymaniowe.

Koszty serwisowania

Koszty serwisowania instalacji LNG są uzależnione od złożoności samej instalacji, co zazwyczaj obejmuje przynajmniej jeden zbiornik kriogeniczny, parownicę odbudowy ciśnienia, co najmniej dwie parownice produktowe oraz stację gazową wraz z automatyką. Zwiększenie złożoności poszczególnych komponentów instalacji przekłada się na wzrost nakładów pakietów serwisowych.

Jednakże, koszty serwisowania można podzielić na koszty stałe, związane z rutynowymi działaniami konserwacyjnymi, oraz koszty zmiennych napraw i renowacji. Koszty stałe obejmują oględziny stacji, pomiary elektryczne, przeglądy okresowe, nastawy i regulacje urządzeń, serwis metrologiczny, a także obsługę automatyki i telemetrii.

Warto zauważyć, że wiek instalacji LNG wpływa na zmienność kosztów serwisowych. Na początku eksploatacji, koszty są zazwyczaj niewielkie, ze względu na gwarancje udzielane na poszczególne urządzenia. Jednakże, z biegiem czasu koszty serwisu mogą rosnąć, zwłaszcza po wygaśnięciu gwarancji, w związku z naturalnym zużyciem urządzeń.

Niezależnie od staranności i systemów zapobiegania awariom, z wiekiem instalacji można spodziewać się wzrostu kosztów serwisu, jednak utrzymanie systematycznych prac konserwacyjnych może zminimalizować ryzyko nieprzewidzianych awarii.

Koszty serwisu są często uwzględniane w opłacie za gaz, co oznacza, że klient nie ponosi dodatkowych nakładów finansowych związanych z serwisem, niezależnie od charakteru i zakresu prac konserwacyjnych czy naprawczych, jakie mogą być wymagane.